Banrakpasa Language School

“ Because the world works in English & Chinese We achieve excellence together by learning with fun activities ”

“เรียนสนุกได้ความรู้ ต้องบ้านรักภาษา”

การเรียนภาษา นับว่าเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อการแสวงหาความรู้ให้สำหรับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา นั่นหมายถึงเราสามารถนำเครื่องมือนั่นมาสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และเป็นทุนของมนุษย์ (Human Capital) อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติ
โรงเรียนบ้านรักภาษา (Banrakpasa Language School) ริเริ่มจาก ครูซุ่น เจ้าของสถาบัน ที่มีใจรักด้านการศึกษาและเป็นครู ที่เริ่มสอนภาษาจีน-อังกฤษให้กับเด็กที่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งบ้านครูซุ่นไม่สามารถรองรับนักเรียนได้ จึงย้ายสถานที่ไปสอนยังสโมสรของหมู่บ้านคริสตัล ถนนไทรม้า แม้ว่าที่ซอยถนนไทรมานี้จะค่อนข้างห่างไกล ประกอบกับไม่ได้มีการโฆษณาไปมากนัก แต่ด้วยคุณภาพการสอนของครูซุ่น ทำให้ลูกศิษย์และผู้ปกครองต่างพากันแนะนำ บอกต่อ เป็นปากต่อปาก ทำให้นักเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา จึงทำให้บ้านรักภาษาของครูซุ่นเติบโตขึ้น กระทั่งในปีนี้ โรงเรียนบ้านรักภาษาก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ผู้ปกครองยังคงให้ความไว้วางใจ พาบุตรหลานมาเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านรักภาษายังได้รับความเชื่อมั่น ด้วยทำงานของทีมงานบ้านรักภาษาที่มีคุณภาพ เน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล จึงได้รับการติดต่อร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ และขยายสาขาไปยังสถานที่ต่างๆ ทำให้โรงเรียนบ้านรักภาษาเป็นโรงเรียนสอนภาษาทีมีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในด้านธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

วิสัยทัศน์

บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษา อังกฤษ จีน ไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเจ้าของภาษา ผสมผสานกับหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนไทยและต่างชาติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันสำหรับทุกวัย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

พันธกิจ

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน

ปัจจุบันภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง เป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุดในโลก ทั้งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ ฯลฯ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอย่างถูกต้องต่อเนื่อง จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้ทันความก้าวหน้าของโลกในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งประเทศกำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจ และการค้าโลก

  1. หลักสูตรปกติ (General Chinese-English Courses)

  2. หลักสูตรสนทนาเร่งรัด (Intensive Spoken Chinese-English Courses)

  3. หลักสูตรภาษาเชิงธุรกิจ (Business Chinese-English Courses)

  4. หลักสูตรภาษาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Chinese English Courses)

  5. หลักสูตรภาษาเฉพาะกิจ (Chinese-English Courses for Specific Purposes)

ทั้งนี้ หลักสูตรจีน-อังกฤษ ดังกล่าว ประกอบด้วย การออกแบบ และการจัดเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน จัดอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีทักษะในด้านการสอน จัดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จัดทำประเมินผลการเรียน และการอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยมีแนวการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์ (Student – Centered) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

Because The World works in English and Chinese

 

วิทยาการ และ เทคโนโลยีสร้างประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าฉันใด การศึกษาย่อมพัฒนาจิตใจและสร้างความเจริญในตัวมนุษย์ได้ฉันนั้น

ในศตวรรษนี้ ถ้าใครไม่กล่าวถึง โลกาภิวัตน์ หรือ ประชาคมอาเซียนก็คงไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อโลก เพราะโลกเราปัจจุบันนี้ ไร้พรมแดน ฉะนั้น การสื่อสารกับชาวโลก ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด ก็คือ “ภาษาต่างประเทศในการติดต่อ และภาษาโลกที่กล่าวถึง ก็คือ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ”

เด็กยุคใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสมรรถนะ ในทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อแสดงศักยภาพบนเวทีโลก

และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ความสำคัญต่อเด็กๆ ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะเป็นรากฐานที่ให้พวกเขาได้ฝึกฝนการเรียนภาษาตั้งแต่ เยาว์วัย การเรียนภาษาต่างประเทศในช่วงวัยที่ดีที่สุดคือ การเรียนตั้งแต่เล็กๆ คือยิ่งเล็ก ยิ่งดี เพราะพวกเขาจะได้เรียนรู้อย่างธรรมชาติ และประกอบการเคลื่อนไหว ด้วยทฤษฎี TPR หรือ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สมดังสโลแกนของบ้านรักภาษา ที่ว่า “เรียนสนุก ได้ความรู้ ต้อง..บ้านรักภาษา”

บ้านรักภาษาให้ความสำคัญกับการเรียนในกลุ่มเล็กๆ กับคณาจารย์ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ในการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารสองทาง (Interactive Learning) ในบรรยากาศที่อบอุ่น ที่สำคัญไปกว่าความรู้ในภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านรักภาษาสร้างให้อนาคตของชาติเหล่านี้ ได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เด็กๆกล้าแสดงความสามารถอย่างธรรมชาติและมั่นใจ มีความมั่นคงในการแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์

บ้านรักภาษา เป็นบันไดขั้นแรกๆ ที่จะขับเคลื่อนนำพาเด็กๆ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในสติปัญญาและความมั่นใจ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้นำภาษาต่างประเทศไปใช้สื่อสารในเวทีโลก และส่งเสริมให้พวกเขาสร้างและพัฒนาชาติไทยให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก

 

We achieve excellence together by integrated learning with fun activities

เสียงประทับใจ…. บ้านรักภาษา


logo

บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษาหลากหลายภาษา ด้วยครูผู้มากประสบการณ์

BANRAKPASA

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน


    
    

GALLERY OF SCHOOL

CONTACT US