เกี่ยวกับเรา

เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับเรา “บ้านรักภาษา”
ผ่านทางช่อง BANRAKPASA บน Youtube ได้แล้ววันนี้

“เรียนสนุกได้ความรู้ ต้องบ้านรักภาษา”
การเรียนภาษา นับว่าเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อการแสวงหาความรู้ให้สำหรับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา นั่นหมายถึงเราสามารถนำเครื่องมือนั่นมาสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และเป็นทุนของมนุษย์ (Human Capital) อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติ

โรงเรียนบ้านรักภาษา (BANRAKPASA Language School) ริเริ่มจาก ครูซุ่น เจ้าของสถาบัน ที่มีใจรักด้านการศึกษาและเป็นครู ที่เริ่มสอนภาษาจีน-อังกฤษให้กับเด็กที่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งบ้านครูซุ่นไม่สามารถรองรับนักเรียนได้ จึงย้ายสถานที่ไปสอนยังสโมสรของหมู่บ้านคริสตัล ถนนไทรม้า แม้ว่าที่ซอยถนนไทรมานี้จะค่อนข้างห่างไกล ประกอบกับไม่ได้มีการโฆษณาไปมากนัก แต่ด้วยคุณภาพการสอนของครูซุ่น ทำให้ลูกศิษย์และผู้ปกครองต่างพากันแนะนำ บอกต่อ เป็นปากต่อปาก ทำให้นักเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา จึงทำให้บ้านรักภาษาของครูซุ่นเติบโตขึ้น

 
 
 

กระทั่งในปีนี้ โรงเรียนบ้านรักภาษาก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ผู้ปกครองยังคงให้ความไว้วางใจ พาบุตรหลานมาเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านรักภาษายังได้รับความเชื่อมั่น ด้วยทำงานของทีมงานบ้านรักภาษาที่มีคุณภาพ เน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล จึงได้รับการติดต่อร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ และขยายสาขาไปยังสถานที่ต่างๆ ทำให้โรงเรียนบ้านรักภาษาเป็นโรงเรียนสอนภาษาทีมีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในด้านธุรกิจในระบบแฟรนไชส์


เสียงประทับใจ…. บ้านรักภาษา

 
 
 

บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษา อังกฤษ จีน ไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเจ้าของภาษา ผสมผสานกับหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนไทยและต่างชาติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันสำหรับทุกวัย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา
ตอบโจทย์ผู้เรียน
และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน

 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง เป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุดในโลก ทั้งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ ฯลฯ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอย่างถูกต้องต่อเนื่อง จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้ทันความก้าวหน้าของโลกในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งประเทศกำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจ และการค้าโลก

  1. หลักสูตรปกติ (General Chinese-English Courses)
  2. หลักสูตรสนทนาเร่งรัด (Intensive Spoken Chinese-English Courses)
  3. หลักสูตรภาษาเชิงธุรกิจ (Business Chinese-English Courses)
  4. หลักสูตรภาษาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Chinese-English Courses)
  5. หลักสูตรภาษาเฉพาะกิจ (Specific Purposes Chinese-English Courses)

ทั้งนี้ หลักสูตรจีน-อังกฤษ ดังกล่าว ประกอบด้วย การออกแบบ และการจัดเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน จัดอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีทักษะในด้านการสอน จัดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จัดทำประเมินผลการเรียน และการอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยมีแนวการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์ (Student-Centered) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

 

Study English and Chinese online with “BANRAKPASA School”

Click now in BANRAKPASA YouTube channel!

“Language – Your Door To The Future.”
Learning a language is the way of creating tool to gain more knowledge. When you know a language that mean you can communicate and understand people from different places and nations. It develops human competency and language is considered as human capital. These ability and quality of human are the most valuable resource of the nation.

BANRAKPASA Language School originated by Mr.Jack Huang or T.Shun, the owner of the institute, who has passion in education and language teaching. In 2002, he started teaching English and Chinese to some students at his house. Later on, the number of students increased. Mr.Jack’s house cannot accommodate large amount of students so he moved to open classes at Crystal Town Home Village Club. Due to the teaching quality of Mr.Jack, even though the place wasn’t very well-known and the advertisement of the school was not published yet, the students and parents were very satisfied and suggested their friends to come and study with us.

Over 12 years, BANRAKPASA Language School keeps growing by the support of lovely students and parents. We focus on improving the quality of teaching and aim to develop every single student to become expert in the language they love. BANRAKPASA Language School opened its franchise and is accepted by the Franchise Business Community. We are looking forward to expand our branches and serve everyone with fun and happiness language learning.

บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษา อังกฤษ จีน ไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเจ้าของภาษา ผสมผสานกับหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนไทยและต่างชาติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันสำหรับทุกวัย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา
ตอบโจทย์ผู้เรียน
และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน

In the present, English and Chinese are the medium languages that are used worldwide. Whether in political, social, art and culture or academic aspects. Therefore, learning language will increase the opportunity of a person follow the world’s progress and especially in finding jobs.

  1. General Chinese-English CoursesIntensive Spoken
  2. Chinese-English Courses
  3. Business Chinese-English Courses
  4. International Business Chinese-English Courses
  5. Specific Purposes Chinese-English Courses

The courses provided by our school are qualified and standardized. Native-speaker teachers, multi-media equipment and learning outcome evaluation. Moreover, we stick on to Student-centered system that will offer the most benefit to learners.

 
Banrakpasa Language School

วิทยาการ และ เทคโนโลยีสร้างประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าฉันใด การศึกษาย่อมพัฒนาจิตใจและสร้างความเจริญในตัวมนุษย์ได้ฉันนั้น ในศตวรรษนี้ ถ้าใครไม่กล่าวถึง โลกาภิวัตน์ หรือ ประชาคมอาเซียนก็คงไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อโลก เพราะโลกเราปัจจุบันนี้ ไร้พรมแดน ฉะนั้น การสื่อสารกับชาวโลก ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด ก็คือ “ภาษาต่างประเทศในการติดต่อ และภาษาโลกที่กล่าวถึง ก็คือ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ”

เด็กยุคใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสมรรถนะ ในทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อแสดงศักยภาพบนเวทีโลก และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ความสำคัญต่อเด็กๆ ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะเป็นรากฐานที่ให้พวกเขาได้ฝึกฝนการเรียนภาษาตั้งแต่ เยาว์วัย การเรียนภาษาต่างประเทศในช่วงวัยที่ดีที่สุดคือ การเรียนตั้งแต่เล็กๆ คือยิ่งเล็ก ยิ่งดี เพราะพวกเขาจะได้เรียนรู้อย่างธรรมชาติ และประกอบการเคลื่อนไหว ด้วยทฤษฎี TPR หรือ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สมดังสโลแกนของบ้านรักภาษา ที่ว่า “เรียนสนุก ได้ความรู้ ต้อง..บ้านรักภาษา”

บ้านรักภาษาให้ความสำคัญกับการเรียนในกลุ่มเล็กๆ กับคณาจารย์ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ในการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารสองทาง (Interactive Learning) ในบรรยากาศที่อบอุ่น ที่สำคัญไปกว่าความรู้ในภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านรักภาษาสร้างให้อนาคตของชาติเหล่านี้ ได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เด็กๆกล้าแสดงความสามารถอย่างธรรมชาติและมั่นใจ มีความมั่นคงในการแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์

บ้านรักภาษา เป็นบันไดขั้นแรกๆ ที่จะขับเคลื่อนนำพาเด็กๆ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในสติปัญญาและความมั่นใจ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้นำภาษาต่างประเทศไปใช้สื่อสารในเวทีโลก และส่งเสริมให้พวกเขาสร้างและพัฒนาชาติไทยให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก

 

“We achieve excellence together by integrated learning with fun activities”