หลักสูตรภาษาจีน

 

แนวการเรียนสมัยใหม่ เรียนสนุก ได้ความรู้ บูรณาการ ต้อง..บ้านรักภาษา

การรับสมัครนักเรียน

 

เริ่มตั้งแต่ 3 ขวบ-ผู้ใหญ่ แบ่งระดับดังนี้

 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรเร่งรัด
 • หลักสูตรภาษาเชิงธุรกิจชาวต่างชาติ
 • หลักสูตรภาษาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
 • หลักสูตรภาษาเฉพาะกิจ
 • Q&A

หลักสูตรปกติ

 

(General Chinese-English Courses)

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน

 • ภาษาจีนเตรียมพร้อม
 • ภาษาจีนระดับพื้นฐาน
 • ภาษาจีนระดับปานกลาง
 • ภาษาจีนก้าวหน้า

การรับสมัครนักเรียน

 

เริ่มตั้งแต่ 3-18 ปี มีการแบ่งระดับดังนี้

 • ภาษาจีนสำหรับเด็ก 3-5 ปี (Chinese for Kid)
 • ภาษาจีนสำหรับเด็ก 6-8 ปี (Chinese for Primary Level)
 • ภาษาจีนสำหรับเด็ก 9-12 ปี (Chinese for Secondary Level)
 • ภาษาจีนสำหรับนักเรียนและนักศึกษา 13-18 ปี (Chinese for Upper Level)

ข้อดีของการเรียนในเด็กอายุน้อยๆ ก่อน 8 ขวบ คือ เด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของสมอง การซึมซับจะดีและเร็วกว่าวัยอื่น ดังนั้นเด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาควบคู่กับการเจริญเติบโต ซึ่งมีข้อได้เปรียบคือ เด็กสามารถออกเสียงในภาษาต่างประเทศได้ดี และออกเสียงได้เสมือนเจ้าของภาษามากที่สุด

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน

นาที เนื้อหา
1-30 เรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนา ทบทวนบทเรียน
31-55 เข้าบทเรียนในหนังสือ
56-60 เบรค
61-75 Comprehensive Reading, Telling Story Speaking
78-85 Game
86-90 เขียนสมุดติดตามผลแจกรางวัลหยวน/ดอลลาร์

หลักสูตรเร่งรัด

 

(Intensive Spoken Chinese Courses)

 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว แม้จะไม่มีความรู้ด้านภาษาจีนมาก่อน ก็สามารถสนทนาได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว หลักสูตรแบ่งเป็น 2 ระดับ ๆ ละ 20 หัวข้อ ใช้เวลาเรียนรวม 96 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาเชิงธุรกิจชาวต่างชาติ

 

(Business Chinese Courses)

 

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษามาแล้วในระดับหนึ่ง และมีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะสามารถทำงานร่วมกับชาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาเรียน 48 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร อาทิเช่น โครงสร้างองค์การ การวางแผนจัดตารางงาน การจัดประชุม การอภิปรายการพัฒนาธุรกิจ การเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์การ การใช้โทรสาร การจดบันทึก การสรุปย่อ การวางแผนและสรุปผลงานประจำปี ฯลฯ

หลักสูตรภาษาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

 

(International Business Chinese Courses)

 

เป็นหลักสูตรระดับสูงที่มุ่งเน้นการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าขาย และมีความรู้พื้นฐานภาษาพอสมควร เพื่อให้การติดต่อเจรจาต่อรอง ฯลฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้เวลาเรียนประมาณ 48 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร อาทิเช่น การสอบถามข้อมูล การเจรจาต่อรองราคา การตรวจสอบสินเชื่อ การสั่งสินค้า การจ่ายเงิน การขนส่ง การประสานงานกับศุลกากร เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ

หลักสูตรภาษาเฉพาะกิจ

 

(Business Chinese-English Courses)

 

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบตามที่สถาบัน องค์การ ต้องการ เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน หรือการดำเนินธุรกิจแต่ละสาขาอาชีพ อาทิเช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ฯลฯ หลักสูตรเฉพาะกิจดังกล่าว จะเริ่มด้วยการส่งฝ่ายวิชาการผู้มีความชำนาญ ไปร่วมวิเคราะห์ลักษณะงาน เพื่อให้ทราบความจำเป็นของหน่วยงานให้ชัดเจน จนสามารถออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการอันแท้จริง รวมทั้งมีการวางแผน การใช้เทคนิค การจัดกิจกรรมเสริม และการใช้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวัดและประเมินสัมฤทธิผลของการเรียนรู้

การประเมินผล

การสอบข้อสอบ (Qualified Test) โดยเฉลี่ยควรสอบปีละ 1 ครั้ง หรือ จัดตามระดับการเรียน **ประเมินปีละ 2 ครั้ง (เดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี)**

 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT


logo

บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษาหลากหลายภาษา ด้วยครูผู้มากประสบการณ์

BANRAKPASA

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน


    
    

GALLERY OF SCHOOL

CONTACT US