หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บ้านรักภาษาได้จัดตามระดับความสามารถ และพัฒนาการของผู้เรียน ตลอดจนการนำไปใช้ในงานอาชีพ ดังนี้

  • ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
  • ทักษะฟัง พูด
  • อังกฤษสำหรับธุรกิจ
  • TOEIC/Pre-SAT/Admissions
  • ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเฉพาะ
  • Q&A

หลักสูตรปกติ

 

(General Chinese-English Courses)

หลักสูตรปกติ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

  • ระดับต้น เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับบุคคลที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน หรือมีพื้นฐานเล็กน้อย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การพูด การฟัง การเขียน และการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องในขั้นต้น และสามารถเรียนรู้ คำศัพท์พื้นฐานที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้พอสมควร
  • ระดับกลาง เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษมาบ้าง โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น
  • ระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปประกอบอาชีพ เป็นหลักสูตรที่เสริมทักษะเพื่อพัฒนาให้เกิดความชำนาญเฉพาะด้าน

 

ข้อดี ของการเรียนในเด็กอายุน้อยๆ ก่อน 8 ขวบ คือ เด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของสมอง การซึมซับจะดีและเร็วกว่าวัยอื่น ดังนั้นเด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาควบคู่กับการเจริญเติบโต ซึ่งมีข้อได้เปรียบคือ เด็กสามารถออกเสียงในภาษาต่างประเทศได้ดี และออกเสียงได้เสมือนเจ้าของภาษามากที่สุด

หลักสูตรเร่งรัด

 

(Intensive Spoken English Courses)

 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว แม้จะไม่มีความรู้ด้านภาษาจีนมาก่อน ก็สามารถสนทนาได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว หลักสูตรแบ่งเป็น 2 ระดับ ๆ ละ 20 หัวข้อ ใช้เวลาเรียนรวม 96 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

 

(Business English Courses)

 

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษามาแล้วในระดับหนึ่ง และมีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะสามารถทำงานร่วมกับชาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาเรียน 48 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร อาทิเช่น โครงสร้างองค์การ การวางแผนจัดตารางงาน การจัดประชุม การอภิปรายการพัฒนาธุรกิจ การเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์การ การใช้โทรสาร การจดบันทึก การสรุปย่อ การวางแผนและสรุปผลงานประจำปี ฯลฯ

TOEIC/Pre-SAT/Admissions

 

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเองในการเรียนต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรนี้ต้องใช้การฝึกหัด การทำโจทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้จนเกิดความชำนาญ และใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการทำข้อสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้คะแนนที่เป็นไปตามเป้าหมาย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

 

(English Courses for Specific Purposes)

 

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบตามที่สถาบัน องค์การ ต้องการ เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน หรือการดำเนินธุรกิจแต่ละสาขาอาชีพ อาทิเช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ฯลฯหลักสูตรเฉพาะกิจดังกล่าว จะเริ่มด้วยการส่งฝ่ายวิชาการผู้มีความชำนาญ ไปร่วมวิเคราะห์ลักษณะงาน เพื่อให้ทราบความจำเป็นของหน่วยงานให้ชัดเจน จนสามารถออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการอัน


logo

บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษาหลากหลายภาษา ด้วยครูผู้มากประสบการณ์

BANRAKPASA

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน


    
    

GALLERY OF SCHOOL

CONTACT US