หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ

 

หลักสูตรภาษาไทยสอนโดยครูไทยผู้มีประสบการณ์ในการสอนนานนับปี จัดชั้นสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถเหมือนกันเป็นกลุ่มหรือเรียนเดี่ยว เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

  • หลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย
  • หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสื่อสาร
  • หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย

 

(General Knowledge of Thai language)

 

หลักสูตรปกติ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

  • ระดับต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเนื้อหาบทเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ระดับกลาง เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยระยะเวลาหนึ่ง เพิ่มการฝึกทักษะ การพูด ฟัง อ่าน เขียน ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น
  • ระดับสูง เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวร ผู้ที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพในประเทศไทย

หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสื่อสาร

 

(Intensive Communication Thai Courses)

 

เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเบื้องต้นด้านการพูด ฟังในการสื่อสาร เข้าใจพื้นฐานภาษาและวัฒนธรรมไทยได้ แม้จะไม่มีความรู้มาก่อน ฝึกทักษะการฟังและการพูด เช่น เรื่องการทักทาย การขอบคุณ การสั่งอาหาร การซื้อของ การต่อรองราคา การใช้โทรศัพท์ การบอกเวลา วัน เดือน ปี ดินฟ้าอากาศ สุขภาพ การพักผ่อน โรงแรมและที่พัก ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง เวลาเรียนรวม 60 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

 

(Thai Language for Business Communication Courses)

 

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาไทยมานาน และมีความสนใจเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ นำความรู้ไปประกอบอาชีพและสามารถทำงานร่วมกับชาวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาเรียน 48 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร เช่น โครงสร้างองค์การและการจัดการ การจัดการดำเนินงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ กฎหมายทางธุรกิจ การประชุมและฝึกอบรม การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ การเขียนจดหมายธุรกิจและหนังสือติดต่องาน เป็นต้น


logo

บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษาหลากหลายภาษา ด้วยครูผู้มากประสบการณ์

BANRAKPASA

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน


    
    

GALLERY OF SCHOOL

CONTACT US