Courses

(International Business Chinese Courses)

เป็นหลักสูตรระดับสูงที่มุ่งเน้นการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าขาย และมีความรู้พื้นฐานภาษาพอสมควร เพื่อให้การติดต่อเจรจาต่อรอง ฯลฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้เวลาเรียนประมาณ 48 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร อาทิเช่น การสอบถามข้อมูล การเจรจาต่อรองราคา การตรวจสอบสินเชื่อ การสั่งสินค้า การจ่ายเงิน การขนส่ง การประสานงานกับศุลกากร เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ