Courses

หลักสูตรปกติ

(General Chinese-English Courses)
หลักสูตรปกติ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

  • ระดับต้น เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับบุคคลที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน หรือมีพื้นฐานเล็กน้อย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การพูด การฟัง การเขียน และการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องในขั้นต้น และสามารถเรียนรู้ คำศัพท์พื้นฐานที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้พอสมควร
  • ระดับกลาง เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษมาบ้าง โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น
  • ระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปประกอบอาชีพ เป็นหลักสูตรที่เสริมทักษะเพื่อพัฒนาให้เกิดความชำนาญเฉพาะด้าน

ข้อดี ของการเรียนในเด็กอายุน้อยๆ ก่อน 8 ขวบ คือ เด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของสมอง การซึมซับจะดีและเร็วกว่าวัยอื่น ดังนั้นเด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาควบคู่กับการเจริญเติบโต ซึ่งมีข้อได้เปรียบคือ เด็กสามารถออกเสียงในภาษาต่างประเทศได้ดี และออกเสียงได้เสมือนเจ้าของภาษามากที่สุด