หลักสูตร

TOEIC/Pre-SAT/Admissions

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเองในการเรียนต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรนี้ต้องใช้การฝึกหัด การทำโจทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้จนเกิดความชำนาญ และใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการทำข้อสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้คะแนนที่เป็นไปตามเป้าหมาย