Courses

หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

(English Courses for Specific Purposes)

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบตามที่สถาบัน องค์การ ต้องการ เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน หรือการดำเนินธุรกิจแต่ละสาขาอาชีพ อาทิเช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ฯลฯหลักสูตรเฉพาะกิจดังกล่าว จะเริ่มด้วยการส่งฝ่ายวิชาการผู้มีความชำนาญ ไปร่วมวิเคราะห์ลักษณะงาน เพื่อให้ทราบความจำเป็นของหน่วยงานให้ชัดเจน จนสามารถออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการอัน