Courses

หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสื่อสาร

(Intensive Communication Thai Courses)

เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเบื้องต้นด้านการพูด ฟังในการสื่อสาร เข้าใจพื้นฐานภาษาและวัฒนธรรมไทยได้ แม้จะไม่มีความรู้มาก่อน ฝึกทักษะการฟังและการพูด เช่น เรื่องการทักทาย การขอบคุณ การสั่งอาหาร การซื้อของ การต่อรองราคา การใช้โทรศัพท์ การบอกเวลา วัน เดือน ปี ดินฟ้าอากาศ สุขภาพ การพักผ่อน โรงแรมและที่พัก ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง เวลาเรียนรวม 60 ชั่วโมง