Activities

3 เทคนิคเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรูปแบบใหม่ โดยแฟรนไชส์บ้านรักภาษา

ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจาก ผู้คน ต้องใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร  ธุรกิจ และตลอดจนการนำนวัตกรรมใหม่ๆ ของนานาชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ภาษาจึงเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาความสุขความเจริญและความเข้าใจให้กับมวลมนุษยชาติ

ในสังคมที่ขวักไขว่ ในยุคแข่งขัน ทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องเกิดประสิทธิภาพหมายถึง เรียนรู้และนำไปใช้ได้ในเวลาสั้นๆ เป็นเหตุให้ ผู้สอนจึงต้องตั้งคำถามว่าทำอย่างไรให้ผู้เรียนรู้สึกว่า เขาไม่ได้เรียน แต่เขากำลังทำกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยการเรียนรู้นั้น สร้างความสุข ซึ่งในแนวการศึกษาถือว่า การเรียนรู้อย่างมีความสุข จะทำให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเกิดการจำอย่างยั่งยืนและคงทน และเป็นเป้าหมายของการศึกษา

เด็กน้อยเป็นวัยสำคัญที่เหมาะสมในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยจากงานวิจัยพบว่า อายุ 3-12 ขวบ นับเป็นวัยทองของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นั่นเป็นเพราะ

 1. สภาพทางกายภาพ (Physical Aspects) อวัยวะต่างๆ รวมถึงช่องปากและการออกเสียง เอื้ออำนวยให้เกิดการฝึกเสียงต่างๆที่ภาษาไทยอาจไม่มี ซึ่งผู้เรียนในช่วงวัยนี้ก็จะเรียนและออกเสียงได้เหมือนในภาษาแม่ (Mother Tongue)
 2. สมองของเด็กน้อยเกิดการพัฒนาในรูปแบบ (Image Impression) เด็กๆ จะจดจำอักษรเสมือนเป็นภาพ และสัญลักษณ์ ซึ่งได้เปรียบในการเรียนภาษาต่างประเทศที่เป็นอักษรภาพ เช่น ภาษาจีน เป็นต้น

นอกจากนั้น ในงานวิจัยบ่งชี้ว่า สมองเด็กน้อยวัยนี้(3-12 ขวบ) นั้นเอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเรียนรู้ได้ถึง 5 ภาษา อย่างไม่สับสน ถ้าได้รับเรียนรู้อย่างถูกต้องจะก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบนำไปใช้จริงในแต่ละสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

โดยการเรียนภาษาต่างประเทศด้วยทฤษฏี TPR (Total Physical Response) อิงกับทฤษฏีพฤติกรรมนิยม โดยจัดให้ผู้เรียนมีขั้นตอนเรียนดังนี้

3 เทคนิคเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รูปแบบใหม่!

 • เรียนรู้คำศัพท์-Pattern Drills-Conversation
 • การโต้ตอบบทสนทนาแบบไม่กลัวถูก-ผิด แล้วจึงนำมา
 • สรุปบทเรียน ซึ่งรูปแบบนี้จะเน้นให้เกิดพฤติกรรมในตัวผู้เรียนก่อน

การเรียนรู้รูปแบบนี้ สมองจะก่อรูปแบบที่เกิดการเรียนรู้และจดจำ โดยในบางครั้งผู้เรียน อาจทำในสิ่งที่นอกเหนือแผนการหรือรับมือบทสนทนาอื่นๆในทันทีทันใด ซึ่งนั่นเองก็เป็นการฝึกซ้อมให้ผู้เรียนยอมรับในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และเป็นแนวคิดในการฝึกแก้ไขปัญหา

โดยเป็นการเรียนที่ตอบสนองกับสถานการณ์ เหล่านี้ ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอซึ่งจะทำให้สมองมีพัฒนาการและพร้อมกันนั้น การฝึกทักษะชีวิตให้ผู้เรียนหรือ เด็กน้อยรับมือกับปัญหาต่างที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของเขา รวมถึงเป็นการสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ในตัวเด็กได้อย่างดี

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •