News

บ้านรักภาษารับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ครูภาษาไทย / ครูศิลปะ

ตำแหน่ง : ครูภาษาไทย / ครูศิลปะ

ครูศิลปะ :

 • สอนศิลปะเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป
 • ดูแลหลักสูตร / วางแผนการสอน
 • สื่อสารพัฒนาการแก่ผู้ปกครองนักเรียน
 • ดูแลห้องเรียน และตกแต่งสาขา
 • ดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานกิจกรรม การทำแบบฝึกหัด อื่นๆ
 • จัดเตรียมและดุแลอุปกรณ์การสอนได้สะอาด เรียบร้อย
 • งานวาดเส้น งานสี งานประดิษฐ์ตกแต่งDIY
 • ร่าเริง แจ่มใส มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีจิตวิทยาในการสื่อสารกับเด็ก ตรงต่อเวลา รักษาคำพูด
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี

ครูภาษาไทย :

 • ลักษณะการทำงาน ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
 • มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ

Benefit :

 • เงินเดือน
 • ค่าตอบแทน (commission)
 • ร่วมการฝึกอบรม / งานสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานการสมัคร :

 • ประวัติการทำงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาวุฒิการศึกษา

สนใจติดต่อ โรงเรียนบ้านรักภาษา สำนักงานใหญ่
โทร. 083-009-4999, 089-668-9171 02-985-2887
Email : [email protected]