บ้านรักภาษา

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน

Banrakpasa Language School

Because the world works in English & Chinese We achieve excellence together by learning with fun activities


 

หลักสูตรภาษาจีน
หลักสูตรปกติ, หลักสูตรเร่งรัด, หลักสูตรภาษาเชิงธุรกิจชาวต่างชาติ, หลักสูตรภาษาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรภาษาจีนของบ้านรักภาษามุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเจ้าของภาษา บ้านรักภาษาได้แบ่งหลักสูตรภาษาจีน ออกเป็น 4 หลักสูตร หลักๆ ได้แก่ หลักสูตรปกติ, หลักสูตรเร่งรัด, หลักสูตรเชิงธุรกิจชาวต่างชาติ และ หลักสูตรสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การออกแบบ และการจัดเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน จัดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

 
 

หลักสูตรภาษอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, ทักษะฟัง พูด, อังกฤษสำหรับธุรกิจ, TOEIC/PRE-SAT/ADMISSIONS, ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเฉพาะ
หลักสูตรภาษาอังกฤษของบ้านรักภาษา ประกอบด้วย การออกแบบและการจัดเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน อาจารย์ที่มีทักษะในด้านการสอน และพร้อมไปด้วยการจัดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย หลักสูตรภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร หลักๆ ได้แก่ หลักสูตรปกติ, ทักษะฟัง พูด, อังกฤษสำหรับธุรกิจ, TOEIC/PRE-SAT/ADMISSIONS และ ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเฉพาะ

 
 

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
หลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย, หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสื่อสาร, หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติของบ้านรักภาษา เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน สามารถใช้ทักษะภาษาไทยเบื้องต้นด้านการพูด ฟังและเข้าใจพื้นฐานภาษา หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย, หลักสูตระยะสั้นเพื่อสื่อสาร, หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 
 
 

 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับเรา
“บ้านรักภาษา”

ผ่านทางช่อง Banrakpasa บน Youtube ได้แล้ววันนี้